Тусгай зөвшөөрөл

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2016 онд олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэл
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэлийг 2016 оны хагас жилийн байдлаар энд дарж үзнэ үү.
2016 оны 10 дугаар сарын 31-ны байдлаар тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан, сунгасан байгууллагын гэрчилгээний үнэ төлсөн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.


Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2015 онд олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэл
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэлийг 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар энд дарж үзнэ үү.
2015 оны байдлаар тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан, сунгасан байгууллагын гэрчилгээний үнэ төлсөн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2014 онд олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэл
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэлийг 2014 оны байдлаар энд дарж үзнэ үү.
ҮХААЯ-наас 2014 онд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан, сунгасан байгууллагын гэрчилгээний үнэ төлсөн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2013 онд олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэл
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2013 онд олгосон  аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, татвар төлөгчийн мэдээлэлийг энд дарж үзнэ үү.
ҮХААЯ-наас 2013 онд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан, сунгасан байгууллагын гэрчилгээний үнэ төлсөн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

 

Тусгай зөвшөөрөл, лицензийн тухай тайлбар
ҮХААЯ тус салбарын дор дурдсан  чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгож байгаа бөгөөд эдгээр асуудлыг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 25, 26 дугаар зүйл, Эм эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд тус тус тэмдэгтийн хураамж төлөхөөр зохицуулсан байна. Тэмдэгтийн хураамжийн талаар энд дарж үзнэ үү.

 

- Мал эмнэлгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
1. тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдсан/
2. тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхийн наторатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
3. Компаний Эрхлэх үйл ажиллагаа, ажлын танилцуулга
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж /УБ банк БЗД-ийн татварын хэлтсийн 2609006167 тоот дансанд Тусгай тэмдэгтийн хураамж 600,000.0 төг, ҮХААЯ-ны Төрийн сан дахь 900019002 тоот дансанд гэрчилгээний үнэ 5,000.0 төг тус тус тушаана/
5. Гадаадын байгууллагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох чиглэлээр байгуулсан гэрээ, итгэмжлэл. Монгол Улсын малын эмийн бүртгэлд бүртгүүлсэн эмийн гэрчилгээ /Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 8.1; 8.5, Малын эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийн 2.1.6 дахь заалтууд /
6. Мал эмнэлгийн ажилтан, эмчийн анкет, мэргэжлийн сургууль төгссөн үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар, итгэмжлэл, ажилд орсон тушаалын хуулбар // Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 7.4 дэх заалт/


- Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах бичиг баримт
1. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн иргэний үнэмлэхийг нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар
2. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн тухай өргөдөл. Жич: Тухайн аж ахуйн нэгж өөрийн албан бланк дээр бичсэн байх.
3. БОАЖЯ-ны “байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт”
4. Тэмдэгтийн хураамж 20,000.0 төгрөгийг БЗД-ийн Татварын хэлтсийн УБ дахь 26090061675 тоот дансанд, гэрчилгээний үнэ 5,000.0 төгрөгийг ҮХААЯ-ны Төрийн сан дахь 900019002 тоот дансанд тушаана.- Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримтууд
1. Ажлын хэсгийн хурлын тэмдэглэл
2. Мэргэжлийн хяналтын газрын байцаагчдын нэгдсэн дүгнэлт, итгэмжлэгдсэн лабораторийн бүрэн шинжилгээний дүн
3. Аймаг, нийслэлийн татварын албаны тодорхойлолт, санал
4. Гал түймэртэй тэмцэх газрын дүгнэлт
5. Аж ахуйн нэгжийн танилцуулга, үйл ажиллагааны тайлан /Журмын 4 дүгээр хавсралт маягт/
6. Улсын бүртгэлийн, тусгай зөвшөөрлийн болон тохирлын гэрчилгээний натриотаар гэрчлүүлсэн хуулбар
7. Спиртийн татан авалт, зарцуулалт, онцгой албан татвар төлөлтийн тайлан /Журмын 5 дугаар хавсралт маягт/
8. Эрүүл мэндийн анхааруулга, баталгаажуулсан барааны тэмдэг бүхий шошгоны загвар
9. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
10. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник технологи, эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөлийг шалгасан акт
11. Тоолуурын баталгаажилт
12. Барааны тэмдэгийн баталгаажилт
13. Ажлын байрны дүгнэлт


- Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримтууд
1. мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, ажлын байрны талаархи дүгнэлт, итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн;
2. харъяалагдах татварын албаны тодорхойлолт, санал;
3. ажлын байрны галын аюулгүй байдлын талаар мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлт, эсхүл олгосон зөвшөөрөл;
4. байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт;
5. аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн, тохирлын болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотриатаар баталгаажуулсан хуулбар;
6. түүхий эдийн татан авалт, зарцуулалт, экспорт, онцгой албан татвар төлөлтийн тайлан /сүүлийн 3 жилээр/;
7. тухайн жилд тариалсан, уриншилсан, өнжөөсөн газар, хураасан ургацын талаархи мэдээ;
8. барааны тэмдгийн баталгаажилт, шошгоны загвар;
9. аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал.

                 hom1