Төлөвлөгөө, тайлан

Яамны үйл ажилагааны төлөвлөгөө ........... Яамны үйл ажиллагааны тайлан

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

               2016 он
               2015 он
               2014 он
               2013 он

2. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга болон төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн хооронд 2016 оны бүтээгдэхүүн
нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар байгуулсан гэрээ

               Архангай аймаг
               Баян-Өлгий аймаг
               Баянхонгор аймаг
               Булган аймаг
               Говь-Алтай аймаг
               Говьсүмбэр аймаг
               Дархан-Уул аймаг
               Дорноговь аймаг
               Дорнод аймаг
               Дундговь аймаг
               Завхан аймаг
               Орхон аймаг
               Өвөрхангай аймаг
               Өмнөговь аймаг 
               Сүхбаатар аймаг
               Сэлэнгэ аймаг
               Төв аймаг
               Увс аймаг
               Ховд аймаг
               Хөвсгөл аймаг
               Хэнтий аймаг
               

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

               2015 он
               2014 он
               2013 он 
               2012 он 

Сарын тайлан

 1. 2016 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 2. 2016 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 3. 2016 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 4. 2016 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 5. 2016 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 6. 2016 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 7. 2016 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 8. 2016 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 9. 2016 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 10. 2015 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 11. 2015 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 12. 2015 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 13. 2015 оны 9 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 14. 2015 оны 8 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 15. 2015 оны 7 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 16. 2015 оны 6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 17. 2015 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 18. 2015 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 19. 2015 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 20. 2015 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 21. 2015 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 22. 2014 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 23. 2014 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 24. 2014 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 25. 2013 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 26. 2013 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 27. 2013 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 28. 2013 оны 9 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 29. 2013 оны 8 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 30. 2013 оны 7 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 31. 2013 оны 6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 32. 2013 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 33. 2013 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 34. 2013 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 35. 2013 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 36. 2013 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 37. 2012 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 38. 2012 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 39. 2012 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 40. 2012 оны 9 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 41. 2012 оны 8 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 42. 2012 оны 7 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 43. 2012 оны 6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 44. 2012 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 45. 2012 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 46. 2012 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 47. 2012 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 48. 2012 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 

  Бусад тайлан

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2016 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2015 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 3. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2014 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 4. Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагаар 2014 онд гүйцэтгүүлсэн ажлууд

 

 

                 hom1