Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2016 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны хагас жилийн байдлаар

 3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны хагас жилийн байдлаар

4. Дотоод аудитын чиглэлээр 2016 оны төлөвлөгөө
2016 он

5. Дотоод аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
- Нийслэлийн мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

 


2015 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

2.Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2015 оны хагас жилийн байдлаар
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2015 оны хагас жилийн байдлаар
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2015 оны хагас жилийн байдлаар
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 

5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
- 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

9. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйдвэрийн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

10. Дотоод аудитын чиглэлээр 2015 онд хийсэн ажлын товч тайлан
- 2015 он

11. Дотоод аудитын чиглэлээр 2015 оны төлөвлөгөө
2015 он

5. Дотоод аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
- Удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
- Мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

12. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2015 оны дотоод аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- 2015 он

13. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2015 оны жилийн эцсийн байдлаар

14. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөр
Чацаргана хөтөлбөр

15. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Ногоон алт төсөл
Малын эрүүл мэнд төсөл
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл
Монгол төмс хөтөлбөр 
Монгол Улс дахь Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил төсөл
Загас загасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэхэд цөөрмийн аж ахуйг монголд хөгжүүлэх төсөл
Буудайн элит үр гаргах, үржүүлэх төсөл
- Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих техник туслалцаа төсөл 
- Монголын органик хөдөө аж ахуйг дэмжих төсөл
- Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл

 


2014 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

2. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2014 оны хагас жилийн байдлаар
- 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2014 оны хагас жилийн байдлаар
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2014 оны хагас жилийн байдлаар
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйдвэрийн газрын 2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар

9. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөр
Чацаргана хөтөлбөр

10. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Ногоон алт төсөл
Малын эрүүл мэнд төсөл
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон хөдөөгийн амьжиргаа төсөл
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл
Монгол төмс хөтөлбөр 
Халх голын бүс нутагт загвар аж ахуй байгуулах төсөл
Монгол Улс дахь Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил төсөл
Загас загасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэхэд цөөрмийн аж ахуйг монголд хөгжүүлэх төсөл
Буудайн элит үр гаргах, үржүүлэх төсөл
Ургамал хамгааллын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл

 

  

2013 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

2. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны хагас жилийн байдлаар
-
 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны хагас жилийн байдлаар
-
 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны 12 дугаар сарын байдлаар
- 2013 оны 11 дүгээр сарын байдлаар
- 2013 оны 10 дугаар сарын байдлаар
- 2013 оны 9 дүгээр сарын байдлаар
- 2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар
- 2013 оны 7 дугаар сарын байдлаар
2013 оны 6 дугаар сарын байдлаар
2013 оны 5 дугаар сарын байдлаар
- 2013 оны 4 дүгээр сарын байдлаар
- 2013 оны 3 дугаар сарын байдлаар
2013 оны 2 дугаар сарын байдлаар
- 2013 оны 1 дүгээр сарын байдлаар

5. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
- 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ
- 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйдвэрийн газрын 2013 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар

9. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөр
Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
Чацаргана хөтөлбөр
Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Хэвлэлийн үйлдвэрлэл хөтөлбөр

10. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Ногоон алт төсөл
- Малын эрүүл мэнд төсөл
- Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон хөдөөгийн амьжиргаа төсөл
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл
- Монгол төмс хөтөлбөр 
- Халх голын бүс нутагт загвар аж ахуй байгуулах төсөл
- Монгол Улс дахь Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил төсөл
- Хүн амын хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах төсөл
- Шинэлэг санаан дээр суурилсан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах төсөл

  

2012 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

2. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 2012 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйдвэрийн газрын 2012 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
- Хэвлэлийн үйлдвэрлэл үндэсний хөтөлбөр
- Чацаргана үндэсний хөтөлбөр
- Ногоон хувьсгал үндэсний хөтөлбөр
- Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
- Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
- Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
- Цаа буга үндэсний хөтөлбөр

8. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
"Ядуу малчин өрхүүдэд уст цэг, нэвтрүүлэх төв байгуулах" төсөл
- "Хүнсний ногооны хүлэмж байгуулах" төсөл
- "Өмнөд өмнөдийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр
- "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон хөдөөгийн амьжиргаа" төсөл
- "Хот орчмын бэлчээр" төсөл
- "МАА, ГТ хосолсон аж ахуйг хөгжүүлэх, экстейншиний тогтолцоог бэхжүүлэх" төсөл
- "Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмэнт" төсөл
- "Ногоон Алт" төсөл
- "Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага" төсөл
- "Монгол орны нөхцөлд хүлэмжинд лоолийн гетерозис үр үйлдвэрлэл" төсөл
- "Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил" төсөл
- "Халх гол" төсөл
- "Монгол төмс" төсөл
- "Хүн амын хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах" төсөл
- "Шинэлэг санаан дээр суурилсан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах" төсөл
- "Махны чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах" төсөл
- "Малыг ялган тэмдэглэх, анхан шатны бүртгэлд авах" төсөл
- "Малын эрүүл мэнд" төсөл
- "Малын эрүүл мэнд, МАА-н зах зээл" төсөл 

                 hom1