Төсөв, санхүү

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсөв
               2016 он
               2015 он
               2014 он
               2013 он
               2012 он
2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн төсөл
               2017 он
               2016 он
3. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын тодотгосон төсөв
               2016 он
               2014 он
4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн хуваарь
               2014 он
5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн гүйцэтгэл
               2016 оны хагас жил
               2015 он
               2014 оны жилийн эцэс
               2014 оны хагас жил

               2013 он
               2012 он
6. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын санхүүгийн тайлан
               2016 оны хагас жил
               2015 он
               2014 оны жилийн эцэс
               2014 оны хагас жил
               2013 он
               2012 он
7. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
               2015 он
               2014 он
               2013 он
               2012 он
8. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны төсвийн гүйцэтгэл сараар
               2016 оны 10 дугаар сар
               2016 оны 09 дугаар сар

               2016 оны 08 дугаар сар

               2016 оны 07 дугаар сар

               2016 оны 06 дугаар сар

               2016 оны 05 дугаар сар

               2016 оны 04 дугаар сар

               2016 оны 03 дугаар сар
               2016 оны 02 дугаар сар
               2016 оны 01 дүгээр сар

 
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

                 hom1