Тогтоол

2011 оны 9-р сарын 20, Мягмар гариг, 20:15 администратор
Хэвлэх PDF

 


 

УИХ-ын тогтоол

  1. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай
  2. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай
  3. Импортын барааны гаалийн албан татвар хувь, хэмжээ батлах тухай
  4. Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай
  5. Журам батлах тухай /Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам/
  6. Төрөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
  7. Хөтөлбөр батлах тухай /Ой, мод боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг сэргээх, тухайн чиглэлээр байгуулагдсан тосгоны хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээний хөтөлбөр/
  8. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
  9. Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай
  10. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах тухай
  11. Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
  12. Ус үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
  13. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал /Хэсэгчлэн авав/
  14. Монгол Улсын бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги батлах тухай
  15. “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын 29 дүгээр тогтоол

 

 


 

ЗГ-ын тогтоол

  1. Хөтөлбөр батлах тухай /Усны үндэсний хөтөлбөр/
  2. Зардлын норматив батлах тухай
  3. Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх бодлогыг батлах тухай
  4. Нийтийн аж ахуй, ахуйн Үйлчилгээний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний  тухай
  5. Журам батлах тухай /Улсын сайн малчин, Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, тариаланч шалгаруулах журам/
  6. Хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /“Бөөний худалдааны сүлжээ” хөтөлбөр/
  7. Журам батлах тухай /Мал хамгаалах сан бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, тайлагнах журам/
  8. Хөтөлбөр батлах тухай /“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, хоол, тэжээл” хөтөлбөр/
  9. Зардлын норматив, нийтлэг жишиг батлах тухай
  10. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон лицензтэй нэвтрүүлэх барааны кодлосон жагсаалт, журам батлах тухай
  11. Жагсаалт журам шинэчлэн батлах тухай /Улсын хилээр лицензтэй нэвтрүүлэхкодлосон барааны жагсаалт, Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам/
  12. Хөтөлбөр батлах тухай /“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр/
  13. Хөтөлбөр батлах тухай /“Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх” хөтөлбөр/
  14. Хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /“Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх журам”, “Газрын нэгдмэл сангийн тайлан гаргах журам”, “Газар зохион байгуулалт хийх журам”, “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журам”, “Тариалангийн газрыг давуу эрхээр эзэмшүүлэх журам”, “”Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”, “Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам”, “Аж ахуйн нэгжид үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын дээд хэмжээ”/
  15. Үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай /“Усны шинэтгэл XXI”/
  16. Журам батлах тухай /Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам/
  17. Хөтөлбөр батлах тухай /“Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх “Ногоон хувьсгал” үндэсний хөтөлбөр (II үе шат 2005-2012)/
  18. Хөтөлбөр батлах тухай /“Нэг суурин – нэг бүтээгдэхүүн” хөтөлбөр/
  19. Дүрэм батлах тухай /“Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлангах журам”/
  20. Босго үнэ батлах тухай
  21. Малын удмын сангийн үндэсний төв, цөм сүргийн үндэсний төв байгуулах тухай
  22. Журам батлах тухай /Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам /
  23. Хөтөлбөр батлах тухай /“Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах” хөтөлбөр/
  24. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай
  25. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалтын тухай
  26. Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
  27. Жагсаалт батлах тухай /“Монгол Улсын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын жагсаалт”/
  28. Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /”Хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын “Аж ахуйн нэгжид үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын дээд хэмжээ” гэсэн 8 дугаар хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/
  29. Журам батлах тухай /Ургамлын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах/
  30. Журам батлах тухай /Малчдаас монгол ямааны ноолуур худалдан авсан үндэсний үйлдвэрлэгчдэд эргэлийн хөрөнгийн зээлийн хүүгийн татаас олгох/
  31. Хөтөлбөр батлах тухай /“Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих” хөтөлбөр/
  32. Хөтөлбөр батлах тухай /“Хэвлэлийн үйлдвэрлэл” хөтөлбөр/
  33. Ноолуурын салбарт 2012 он хүртэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
  34. Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
  35. Журам батлах тухай /Малын гоц халдварт өвчний оношийг батлагаажуулах, хорио цээр, хязгаарлалтын бүс тогтоох, уг бүсэд үйл ажиллагаа явуулах/
  36. Хөтөлбөр батлах тухай /“Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр/
  37. Жагсаалт батлах тухай /Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, зарим сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт/
  38. Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр 2009-2016 он/
  39. Хөтөлбөр батлах тухай /Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр II/
  40. Орон нутагт үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл батлах тухай
  41. Хөтөлбөр батлах тухай /"Чацаргана" хөтөлбөр/
  42. Малын гоц халдварт өвчний оношийг баталгаажуулах, хорио цээр, хязгаарлалтын бүс тогтоох, уг бүсэд үйл ажиллагаа явуулах журам
  43. Бараа, материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах тухай Засгийн газрын 2006 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 316 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай /11 дүгээр хавсралт: Спирт үйлдвэрлэх технологийн дамжлагын хорогдлын норматив, бүтээгдэхүүний гарцын бүлэглэсэн норм/
  44. Улсын сайн малчин, Улсын тэргүүний малчдын бүлэг, Улсын тэргүүний фермер, Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, Улсын тэргүүний Тариаланч шалгаруулах журам батлах тухай /Журам батлах тухай ЗГ-ын 2001 оны 150 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосон/
  45. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
  46. Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам батлах тухай
  47. Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай
  48. 2009-2010 оны өвөл, хавар тохиолдсон зудын улмаас амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан зарим малчин өрхийг малжуулах түр журам батлах тухай
  49. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн эхний үе шат /2010-2015/-нд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
  50. Сумдад мал эмнэлэг, үржлийн нэгж байгуулах тухай
  51. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай
  52. Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатны зорилт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /ЗГ-ын 2006 оны 64 дүгээр тогтоол/
  53. ОУ-ын ноосон нэхмэлийн байгууллагад татвар төлөх тухай
  54. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёсзүйн дүрэм батлах тухай
  55. Техникийн зохицуулалтын тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт/
  56. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар авах үарим арга хэмжээний тухай /Засгийн газрын 2011 оны 103 дугаар тушаал/
  57. Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын 2010 оны 325 дугаар тогтоол/
  58. Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын 2011 оны 57 дугаар тогтоол/
  59. Засгийн газрын тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Засгийн газрын 2011 оны 114 дүгээр тогтоол
  60. "Ноолууран утас болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, ноос боловсруулах үндэсний үйлдвэрлэгчийг Засгийн газрын бондын эх үүсвэрээр дэмжих хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих, тайлагнах тухай журам", "Хонины ноос, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох тухай журам" /Засгийн газрын 2011 оны 221 дүгээр тушаал/
  61. “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж байгуулах бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай” /Засгийн газрын 2011 оны 235 дугаар тогтоол/
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 9-р сарын 20, Мягмар гариг, 20:21

Цаг үеийн мэдээ

Тайлан
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗ »
Статистик мэдээ
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛ »
Илтгэл мэдээлэл
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ ХОН »
Мониториг
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ Х »

Хөтөлбөр, төслүүд

Гадаад орнууд болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд
ХХААХҮ-ийн салбарт хэрэгжиж буй дотоодын хөтөлбөр, төслүүд
"Чацаргана" хөтөлбөр "Монгол мал" хөтөлбөр »

Хэрэглэгчийн булан

Салбарын үнэ ханшын мэдээлэл
    Д/д Барааны нэр 2011 он VIII/31 »
Зөвлөмж
ХХААЯ-наас хичнээн тусгай зөвшөөрөл олгодог в »
Түгээмэл асуултууд
Асуулт10: Хөтөлбөрийг эсэргvvцээд байгаа эрдэмт »
 • Их уншигдсан
 • Онцлох мэдээ

САНАЛ АСУУЛГА

Та Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг та хэр сайн мэдэх вэ?
Нийт хандалт

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр353
mod_vvisit_counterЭнэ сар13325
mod_vvisit_counterНийт540664

Холбоосууд

banner3

You are here:   HomeТогтоол

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэлүүд

Бидэнтэй холбогдох

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг  дугаар: ...  
Факсын дугаар: ... 
Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн: ... 
Утас: ...
И-Мэйл хаяг: ...