Журам

2011 оны 9-р сарын 20, Мягмар гариг, 20:16 администратор
Хэвлэх PDF
 1. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам батлах тухай Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох тухай
 2. “Малын халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар”, “Паразиттах өвчинтэй тэмцэх заавар” батлах тухай
 3. Үржлийн малын үзэсгэлэн, үнэ хаялцах худалдаа зохион байгуулах журам, Малын удмын санг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, үр, хөврөл үрийг хадгалах, ашиглах журам батлах тухай
 4. Ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх журам батлах тухай /ХААҮС, СС/
 5. Химийн хорт бодис үйлдвэрлэх, экспортлох, импортлох, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл олгох журам
 6. Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, ариун цэврийн нийтлэг журам
 7. Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам батлах тухай
 8. Монгол Улсад ургамал хамгааллын бодисыг турших, бvртгэх журам
 9. Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээнд хяналт тавих журам
 10. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам
 11. Таримал ургамлын сорт сорилтын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай
 12. Үслэг ангийн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг-ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам
 13. Мал амьтны өвчинтэй тэмцэх шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах журам батлах тухай
 14. Махны хяналтын дүрэм батлах тухай
 15. Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээнд мэргэжлийн хяналт тавих журам батлах тухай
 16. Мал өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл хангах, шалгах, дүгнэх заавар батлах тухай
 17. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам батлах тухай / СЭЗС, ХХААС, НХХС, БСШУС/
 18. Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний тухай /Тусгай зөвшөөрлийн маягтын тодорхойлолт, загвар батлах тухай/
 19. Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай
 20. Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам батлах тухай /2005 оны 51 дүгээр тушаалаар 2, 3, 4 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болгосон/
 21. Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрийн хүлээн авах, үеийн мал эмнэлэг хорио цээрийн журам батлах тухай
 22. Төв суурин газарт сүү, цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам батлах тухай
 23. Малын чанар сайжруулах төсөл сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам батлах тухай
 24. Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам батлах тухай /ХЗДХС,ХХААС,БХС/
 25. Бруцеллёз, сүрьеэ өвчнөөр тайван сүрэгтэнг баталгаажуулах, зарлах тухай журам батлах тухай
 26. Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын ажиллах журам/ /ХХААС-ын 2002 оны А/102 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон/
 27. Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам батлах тухай /"Журам батлах тухай” ХХААС-ын 2004 оны А/58 дугаар тушаал/

 28. Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих журам батлах тухай /ХААҮС-ын 2000 оны А/66 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон/
 29. Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай ХХААЯ, ХЗДХЯ, СЭЗЯ, ЭМЯ /”Журам батлах тухай” ХХААС, ХЗДХС, СЭЗС, ЭМС-ын хамтарсан 1998 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 356, А/191, А/353 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон/
 30. Спирт халах, юүлж шилжүүлэх, тээвэрлэх болон архи, ликер, дарс үйлдвэрлэх технологийн дамжлагад гарах спиртийн хэвийн хорогдлын норм, үйлдвэрлэлийн ангилал тогтоох тодорхойлолтыг батлах тухай
 31. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гарал-үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, загвар, код батлах тухай/ХХААС-ын 2000 оны А/32 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон/
 32. Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 33. Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам,
 34. Малын эмийн улсын бүртгэлийн дүрэм батлах тухай /ХХААС-ын 2003 оны А/130 дугаар тушаалын 2,4 дүгээр, 2005 оны 12 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтуудыг хүчингүй болгосон/
 35. Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам батлах тухай /”Журам батлах тухай” ХААҮС, СС-ын хамтарсан 1998 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/65, 129 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон/ /ХХААС, БОС, СС/
 36. Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт, Мал эмнэлгийн эмийг жороор олгох заавар, жорын маягтыг батлах тухай
 37. МУ-ын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалтыг батлах тухай
 38. Бод малыг индексжүүлсэн тамга, дугаарын сүлжээнд хамруулах тухай журам батлах тухай /ХХААС, ХЗДХС/
 39. Эрчимжсэн аргаар үхэр, хонины махны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх дэд хөтөлбөр
 40. Журам батлах тухай /“Хүнсний буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих, урамшууллын хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах журам”/
 41. Технологийн шинэчилсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө /2006-2016/ /ХХАА-н сайдын зөвлөлийн 2006 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж зөвшөөрөв/
 42. Үржлийн мал бойжуулж  борлуулах журам/ Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын  15-ны өдрийг   97 тушаал/
 43. Малын эмийн салбар зөвлөлөлийн ажиллах журам, Малын эмийн улсын бүртгэлийн дүрэм, Мал эмнэлгийн заалшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт
 44. Монгол Улсын ахуйн үйлчилгээний "Мастер" цол олгох журам
 45. Журам батлах тухай /Монгол Улсын "Мастер тогооч" шалгаруулах журам/
 46. Монгол Улсын засгийн газрын шагнал “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны шагнал“Хүндэт жуух бичиг”-ээр шагнах журам
  Мал, амьтны шүлхий өвчинтэй тэмцэх заавар /ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 оны а/67 дугаар тушаал/
 47. Мал өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, шалгах, дүгнэх заавар /ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 оны а/148 дугаар тушаал/
 48. Барааны жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 оны а/232 дугаар тушаал/
 49. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох тухай
 50. Журам батлах тухай /Хоолны газрын нийтлэг журам батлах тухай/
 51. Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 9-р сарын 20, Мягмар гариг, 20:27

Цаг үеийн мэдээ

Тайлан
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗ »
Статистик мэдээ
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛ »
Илтгэл мэдээлэл
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ ХОН »
Мониториг
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ Х »

Хөтөлбөр, төслүүд

Гадаад орнууд болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд
ХХААХҮ-ийн салбарт хэрэгжиж буй дотоодын хөтөлбөр, төслүүд
"Чацаргана" хөтөлбөр "Монгол мал" хөтөлбөр »

Хэрэглэгчийн булан

Салбарын үнэ ханшын мэдээлэл
    Д/д Барааны нэр 2011 он VIII/31 »
Зөвлөмж
ХХААЯ-наас хичнээн тусгай зөвшөөрөл олгодог в »
Түгээмэл асуултууд
Асуулт10: Хөтөлбөрийг эсэргvvцээд байгаа эрдэмт »
 • Их уншигдсан
 • Онцлох мэдээ

САНАЛ АСУУЛГА

Та Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг та хэр сайн мэдэх вэ?
Нийт хандалт

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр354
mod_vvisit_counterЭнэ сар13326
mod_vvisit_counterНийт540665

Холбоосууд

banner3

You are here:   HomeЖурам

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэлүүд

Бидэнтэй холбогдох

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг  дугаар: ...  
Факсын дугаар: ... 
Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн: ... 
Утас: ...
И-Мэйл хаяг: ...